Từ vựng trong thiết kế – Hình dáng

Từ vựng trong thiết kế - Hình dáng 1hình dáng là một đặc trưng nổi trội của mặt phẳng” width=”529″ height=”386″ />

Hình dáng là một đặc trưng nổi trội của mặt phẳng

Hình là đặc Điểm cơ bản của một mặt phẳng. Nó dược mô tả bởi đường viền của những dường vạch rổ cạnh của mãt phăng. Từ khi chúng ta có nhận thức về hình dạng của một măt phẩng có thế thay dổi tùy thuộc vào phối cánh, chúng ta chỉ nhìn thấy dạng dúng của mãt phẳng khi chúng ta quan sát nó trước măt.
Hình dáng hình dược đặc trưng bằng diện tích, chất lượng vật liệu, màu sắc, cấu tạo và kiểu aàng. Nnững dăc trưng thị giác ảnh hưởng dến mặt phắng lá :

+ Đánh giá tầm nhìn vả tính ổn định.
+ Độ lớn trông thấy, sự tỷ lê và vị trí trong không gian
+ Phản chiếu ánh sáng
+ Tínn cảm nhận
+ Tính chất âm thanh.

Từ vựng trong thiết kế - Hình dáng 1

Hình dáng Mặt bằng là yếu tố cơ bản trong kiến trúc và thiết kế nội thất. Sàn, tường, trần, mái dùng để tạo nên và xác dịnh hình khối 3 chiều cúa không gian. Đặc trưng thị giác của chúng và mối liên hệ giữa chúng với nhau trong không gian quyết dịnh hình thức và tính chất của không gian xác dịnh. Sên trong không gian nảy ẩồ gỗ và những thành phần thiết kế nội that khác có thể xem như là những hình thức của mãt phẩng.

Một mãt phăng phát triển theo một hướng thì hình thảnh một khối. Quan niệm nhận thức và tính chính xác trong hình thức khố! tồn tai trong 3 chiều
Hình thưc là dường hao quanh chung ta &ứ đung dế mléu tá toàn bộ cấu true một khối. Đãc biệt hình thức trong khối dược xác dinh bằna hình bang và mối quan hê qua lai cúa dường tháng và mãt phăng là miéu tá ranh giữ’ trong khối

Từ vựng trong thiết kế - Hình dáng 1

Hình dáng đặc và rỗng

Không gian 3 chiều cúa thiết kế kiến true và nội thất một hình thế cúa khối đặc hoặc rỗng (không gian dươc bao che bởi các mát pháng)

Những hình dang đặc vá rỗng lá tính hai mát dãc trưng cho sự thống nhất về bẩn chất đối nghịch về hình dáng trong mén thực cúa kiến trúc thiết Kấ nôi thất. Hình dáng mang lại kích tnước, tý lệ, màu sắc, không gian cấu tạo, trong khi dó khổng gian gợi lên những hình thức. Đây lá mối quan hệ qua lại giữa hình thức vả không gian dược thấy nhiều trong thiết kế nội thất.

Hình dáng tạo bới những dường tháng má chính dường tháng giúp cnúng ta có thế phân biệt hình này với hình khác. Nó có thể quy vào bao quanh một dường hay dứng ngoái của mẩt phăng hoặc đường ranh giới trong khóng gian 3 chieu. Trong trường hợp khác, ninh dáng dược hiếu lá giới hạn cúa dường hay mẩt pnắng, dườnt thắng riêng so với nền nhá va không gian bao quanh phía sau.

Hình dáng có nhiều dặc diếm. Hình dáng tự nhièn tưong trưng cho hình ánh và hình thức trong thế giới tự nhiên. Có những hình co thế thay dối dơn gián nhưng vẫri giữ dược yếu tố cúa thiên nhiên.

Hình không tượng trưng cho những chú dể dặc biệt hay những chi tiêt tý mý riêna biệt. Một số hình ánh được tạo ra từ những hình cùa thiên nhién vá giống như một biếu tượng. Một số khác lại có thế ninh dang hình học vẩ gợi nên những trá lời dựa trên cơ sớ chất lương thị giác thuần túy cúa nó.

Hình dáng hình học noi bật trong môi trường xây dưng cá kiến trúc lẫn thiết kế nội thất. Có hai loại riêng rễ vá khác biệt cúa hình học – dường tháng, dường cong. Trong háu hết quy tắc phố biến lập thânh dương cong chuysn dộng quay xung quanh một trục bao gom một sô dạng da giac ma chúng nội tiếp trong dường tròn. Trong dó hau het lẩ hình dạng hình học : dường trồn tam giác vá hình vuông. Mớ rộng trong không gian 3 chiều lá hình cẩu, hình trụ, hình nón, hình chóp và hình lập phương