Từ vựng trong thiết kế – Hình thức

Từ vựng trong thiết kế - Hình thức 1Điểm là sự xuất phát của tất cá các hình thức” width=”481″ height=”344″ />

Điểm là sự xuất phát của tất cá các hình thức

Điểm là sự xuất phát của tất cá các hình thức. Điểm á\ chuyến, nó để lại nhiều dấu vết tạo thành một dường – lá chiều dầu tiên. Cũng như khi ãường chuyến dịch theo một hướng khác, nó tạo thánh một mãt phăng \à yếu tố cúa chiểu thư nai. Măt phẩng đưưc mở rộng theo hướng không vuồng goc hay vuổng góc đối vói bề mặt nó thành một khối ba chiều.

Điểm, dường thing, mặt phẩng va hình khối lẩ những yếu tố cơ bẩn cúa hình dạng. Trên thực tế tất cả các hình dạng lá có 3 chiều, trong hình mô tẩ những yếu tố khác nhau tùy theo kích thước tương ứng của chúng về chiều dải, chiều rộng vá chiều sâu – dó lá vấn dề tý lệ vá tý xích.

Một điểm dánh dấu một vị trí trong không gian. Theo quan niệm điểm không có chiều dài, chiều rộng, chiểu sâu. Trước hết nó tĩnh tại và vô hướng. Như lẩ một yếu tố bắt nguổn cúa hình thức, một điểm có thể đánh dấu sự kết thúc cúa một đường, lả giao điểm cúa hai đường, hay lẩ góc cúa các mặt phẩng, khối gãp nhau.

Như một hình thức, một điếm được gọi chung lá một chấm nhổ, một đạng hình tròn rất nhổ ớ trong một vùng rộng lớn. Các dạng khác cũng có thể xem là điểm nêu nó nhổ, một chấm đậm và không phương hướng.

Tại trung tâm một từ trường hay khổng gian, một diểm được ốn dịnh ở trạng thái tĩnh, nó có ánh hưởng việc sắp xếp lại trật tự các yếu tố xung quanh nó. Khi rời khỏi Trung tâm, nó vẫn duy trì vị trí dó nhưng tr<ỷ nên năng động hơn. Căng thang thị giác tạo ra giữa diếm và khu vực cúa nó. Điểm phát sinh những hình dạng như một dương tròn hay một khối cầu tự bẩn thân nó dã là diếm trung tâm.

Một điếm chuyến động tr<ỷ thành một đường, về mát nhận thức ta xem đường thẩng chỉ có một chiều dó là chiều dài. Thực ra nhận biết chiều dát của dường rố nét hơn kể cá khi thấy chiều dẩy. Khác với diếm tĩnh tại vá vô hướng, một đường có khá năng chuyển dộng, có hướng vẩ có sự tẩng trưởng.
Những điều thấy được (ỷ dường thẳng là dộ đậm nhạt vá dăc trưng riêng. Trong dó có thể nét đậm hay mẩnh, kéo căng hay uốn éo, duyên dáng hay thô bạo, dăc trưng của đương thăng là độ dái và dộ dậm cúa nó.

Một dường tạo thánh bởi hai điếm. Xa hơn nữa nó là sự láp lại các yếu tố tương tự, nếu nó tiếp tục tăng trưởng trở thành một dường thẩng với một chất lượng có thể cẩm nhận được dầy ý nghĩa.

Từ vựng trong thiết kế - Hình thức 1

Một đường thăng cho ta thấy tổn tại hai điểm. Một đặc trưng quan trọng của đường tháng lá có hướng. Đường nằm ngang cho ta thấy sự ổn định, nghi ngơi hay lả mãt phẩng má chúng ta đứng và di lại trên đó. Tương phẩn với đường nằm ngang lả đường thăng đứng cho ta cảm thấy sự cân bằng.
Đương tháng xiên, lệch so với đường nằm ngang và thẩng đứng có thể xem như là trỗi dậy hay sự rơi. Trong trường hợp khác nó ngụ ý chuyển dộng vá là dộng lực tạo ra sự hoạt động của thị giác.

Một đường cong cho ta cám thấy lệch hướng bởi một lực uốn cong chuyển dộng nhẹ nhàng. Phụ thuộc vào hướng chúng có thể nâng lên một cách vững chắc vả gắn chát xuống đất. Đường cong lá biểu tượng cúa sự phát triển sinh vật. 

Đường thắng là yếu tố cơ bản trong sự hình thánh bất cứ công trình gì, không có đường thẩng chúng ta sỗ khổng có dịnh nghĩa hình dáng dác trưng cho bất cứ vật gì chúng ta công nhận. Đường tháng dể mô tẩ cạnh cúa một hình và phân biệt với không gian xung quanh hình dó.

Trong việc mô tả hình dạng dường thẳng có thể tạo nên những mát phẳng và góc cạnh của hình khối. Những dường thẩng này có thế dược dùng loại vật liệu dế diễn tả các hốc kín có đường gờ hay lả áp dụng các khuôn mẫu.

Đường thẳng cũng có thể dược tạo nên kết cấu vá hình mẫu trên diện tích của hình thể.

Đường thắng di chuyển theo hướng khác hơn là hướng bền trong trực tiếp của mặt phẩng. Theo nhận thức, một mặt phắng có hai chiều, chiều dài và chiều rộng, nhưng không có dộ sâu. Trên thực tế, mặt phẩng có chiều rộng và chiều dải lớn hơn, tuy không lớn lắm nhưng vẫn có thể phân biệt dược.