Tỷ lệ trong thiết kế

Tỷ lệ trong thiết kế 1số lượng” width=”197″ height=”202″ />

Số lượng

Tỷ lệ trong thiết kế 1mức độ” width=”425″ height=”401″ />

Mức độ

tỷ lệ cho biết mối quan hệ của một phần nảy với phần kia hoặc với toản bộ, hoắc giữa vật náy với vật khác. Mối quan hệ này có thể lá kích cỡ, số lượng, mức độ, số lượng.

Trong quá trình lịch sứ, một vài phương pháp toán học và hình học dã phát triển dế xác định tý lệ lý tưởng cúa các vầt. Các hệ thống tý lệ tiến tới mức xác định chức năng và kỹ thuật trong việc thảnh lập một biện pháp làm đẹp – một thẩm mỹ có lợi cho mối quan hệ kích thước giữa các phẩn và thành phan của một công trình xầy dựng.

Theo Ơ-Cơ-Iít, nhá toán học cổ Hy Lạp, một tỷ số đề cập tới việc 60 sánh về lượng của hai vật tương tự nhau, trong khi dó, tỷ lệ lại dề cập tới sự bằng nhau về tỷ số. Do vậy, ngưỡng cúa bất kỳ hệ thống tý lệ nầo chí lá một tý số dặc trưng, một chất lượng vĩnh cửu được truyền từ tỷ số nảy tới tỷ số khác.

Tỷ lệ trong thiết kế 1

Tiết diện vàng

Có lẽ một hệ thống tý lệ gần gũi quen thuộc nhất lá tí lệ vàng được xây dựng bổi các nhẩ Hy Lạp cổ dại. Nó có một mồi quan hệ thống nhất giữa hai phần không bẳng nhau của toán bộ khối, trong dó, ty số giưa phần nhỏ hơn và lớn hơn bằng tý số giữa phần lớn hơn và toần bộ khối.

Tuy nhiên, theo thuật ngữ toán học, một hệ thống tỷ lệ thiết lập mọt nền cố định hoắc các mối quan hệ nhìn thấy được trong cac phần cúa một tố hợp. Nó có thể lẩ một công cụ thiết kế có lợi trong cổng việc sáng tạo thống nhất vả hái hoả. Tuy nhiên, sự nhận thức của chúng ta về kích thước vật lý đối với các vật lẩ không nhất quán. Sự thu nhổ các phôi cảnh, tầm nhìn, thậm chí các định kiến vãn hoa có thế làm meo mó nhận thức của chúng ta.

Tỷ lệ vẫn còn lả một vân đê căn bẩn cần bàn xét nghiêm túc. về việc nảy, sự khác nhau rõ rệt về kích thước tương đối của các vật là quan trọng, cuối cùng một tý lệ sẽ xuất hiện để điều chính rõ ràng đối với trường hợp ầẵ cho khi chúng ta ý thức răng không quá ít hoác không quá nhiều về một nguyên tố hoặc âậc tính đang có.