Tỷ xích con người

Tỷ xích con người 1tỷ xích con người” width=”563″ height=”390″ />

Tý lệ con người nói lên cảm giác về độ lớn mà vật cho chúng ta thấy. Nếu kích thước của khồng gian nội thất hay kích thước một bộ phận mà trong đó lẩm cho chúng ta nhỏ lại thì chúng ta thay khổng phù hợp VỚI tỷ lệ con người – hoác những vật thể rất tiện nghi vừa đủ tiêu chuẩn vê kích thước dể ta dễ với tay – sứ dụng hoác di chuyển dễ dáng thuận tiện như vậy chúng ta có thể nói không gian này phù hợp với tý lệ con người.

Phần lớn các yếu tố chúng ta dùng dể xác định tỷ lệ con người lá những vật mẩ kích thước của chúng làm cho chúng ta trở nên quen thuộc, dễ dàng liên hệ và sứ dụng. Những yếu tố náy bao gổm, lối vảo, cầu thang bản ghế, quầy háng vá các kiểu ghế khác nhau. Những yếu tố nầy có the sử dụng dể lẩm cho một không gian gẩn gũi với cuộc sống của chúng ta.

Sự xác định tỷ xích cúa một không gian nội thất khổng bị hạn chế bổi các mối quan hệ cúa ai cẩ. Các thiết bị nội thất có thể liên quan đong thời với toàn bộ không gian, tới các thiết bị khác và tới những người sứ dụng không gian. Không có gì lạ nếu vật thể náo đó có một mối quan hệ tý xích bình thường trật tự nhưng lại có một tý xích khác thường khi được 50 sánh với những vật thể khác. Những yếu tố có tỷ xích bất thướng có thể dùng để thu hút sự chú ý, hoãc gây nên vả nhấn mạnh một trọng điếm.

Tỷ xích con người 1

Các quan hệ tỷ xích