Yếu tố con người trong thiết kế nội thất

Yếu tố con người trong thiết kế nội thất 1con người trong thiết kế nội thất” width=”532″ height=”386″ />

Yếu tố con người trong thiết kế nội thất

Không gian bên trong cúa các ngôi nhá dược thiết kế dảnh cho sự vận động và nghi ngoi cúa con người. Do vậy cần có sự án khớp giữa hình dáng và kích thước của không gian bên trong với kích thước của con người, ỏự phù hợp náy co thế ớ một trạng thái tĩnh như khi chúng ta ngồi yên trên một chiếc ghe, tựa hoặc đứng trong một khoáng không gian đã được bao che.

Yếu tố con người trong thiết kế nội thất 1

Nó cũng có thế lá sự phù hợp ở trạng thái động như khi chúng ta di vào tiển sánh cúa ngôi nhà, di lên cẩu thang hoẩc di vào trong phòng, các phồng lớn cúa ngôi nhầ.
Dạng thứ ba lá sự ăn khớp dế tạo ra một không gian thỏa mãn yêu cầu cúa chúng ta trong việc dẩm bẩo khoáng cách giao tiếp gần gũi thích hợp, và sự diều khiển trong không gian riêng biệt của chúng ta.

Bên cạnh những diều kiện cơ thể và tâm lý nói trên, khổng gian cũng có những nét dăc trưng về xúc giác, thính giác, khứu giác và nhiệt. Những nét dặc trưng này ánh hưởng đếr. cám giác của chúng ta và ảnh hướng cả đến những hoạt động của chúng ta

Kích thước cơ thế con người, những hoạt động và cách chúng ta cẩm nhận không gian là những yếu tố đáu tiễn quyết định trong việc thiết kế kiến trúc và nội thất. Trong những phẩn dưới dây lẩ những kích thước cơ bẩn của con người được minh họa trong các tư thế dứng, ngổi, di lên hoác di xuống cầu thang, nằm, vớ\ tay lén giá sách hoác ngồi dọc sách. Ngoài ra người ta cũng nêu lên những kích thước cho những nhóm hoạt dộng như ngổi ăn, ngồi phải luôn luôn thận trọng khi bạn sử dụng theo những thông số kích thước hoăc tranh minh họa dưới dây. Những thông số ca bẩn nảy dựa trên kích thước trung bình hoặc diển hình, nó được điều chỉnh dể phù hợp với từng người sử dụng – Sự da dạng về thông số, kích thước tùy thuộc vào sự khác nhau về giới tính nam hay nữ, giữa các dân tộc, thậm chí ngay cả hai người ở cạnh nhau.